Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 16 names in this directory beginning with the letter T.
Target
Pojęcie używane w odniesieniu do ceny w rekomendacji fundamentalnej (najczęsciej Target Price), czyli cena docelowa.
TECHWIG
Indeks obliczany dla wyodrębnionego z rynku Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTech, obejmującego spółki zaliczane do sektora telekomunikacja-informatyka oraz spółki, których przedmiotem działalności jest produkcja i usługi z wykorzystaniem innowacyjnych technologii; jest indeksem typu cenowego
Teoria oczekiwań
TEORIA OCZEKIWAŃ mówi o tym, że ludzie wybierają określone zachowanie spośród różnych możliwości, aby uzyskać swoje cele. David Nadler i Edward Lawler opisują 4 założenia, na których oparto teorię oczekiwań, dotyczące zachowań ludzi w organizacji: 1. Zachowanie jest wyznaczone przez kombinację czynników występujących u danej osoby i w jej środowisku; 2. Ludzie podejmują świadome decyzje o swoich zachowaniach w organizacji; 3. Ludzie mają odmienne potrzeby, pragnienia i cele; 4. Ludzie dokonują wyboru spośród rozmaitych możliwych zachowań na podstawie oczekiwań, że dane zachowanie doprowadzi do pożądanego wyniku;
Teoria wzmocnien
Teoria wzmocnienia (współczesna teoria motywacji) zajmuje się tym, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości wpływają na zachowania ludzi w procesie uczenia się jednostki. Teoria wzmocnienia oparta jest na behawiorystycznej koncepcji człowieka, która podkreśla zachowanie człowieka jako funkcję instynktu. Według tej koncepcji człowiek działa według instynktu oraz steruje swoim zachowaniem w taki sposób, aby pozwalał zaspokoić jego potrzeby. Twórcą teorii wzmocnienia jest B. F. Skinner. Teoria ta nazywana jest także teorią modyfikacji zachowań, lub teorią uczenia się.
Termin płatności
Dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania, a dniem wymagalności wierzytelności
Tick
Minimalna wielkość o jaka może zmienić się wycena instrumentu finansowego, np. 0.1 punktu
TKO
TKO - Teoretyczny Kurs Otwarcia. Kurs instrumentu finansowego obliczany w fazie przed rozpoczęciem, przed zamknięciem lub w trakcie równoważenia sesji giełdowej. W momencie otwarcia, zamknięcia lub zakończenia równoważenia staje się kursem odniesienia - kursem otwarcia, kursem zamknięcia.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
(Dawniej: powierniczych) spółka akcyjna, która za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego zarządza jednym lub więcej funduszami inwestycyjnymi.
Trader
Trader – inaczej gracz, osoba obracająca instrumentami finansowymi
Transakcja buy/sell back
Transakcja buy/sell back - transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży oraz kupna bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów.
Transakcja giełdowa
Zakup lub sprzedaż akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych na giełdzie.
Transakcja odwrotna
Zakup sprzedanego wcześniej kontraktu lub sprzedaż kupionego wcześniej kontraktu
Transza
Wydzielona część ogólnej kwoty. Wypłaty w transzach dokonywane są np. wtedy, gdy kwota przyznanego kredytu jest wysoka (zazwyczaj przy kredytach inwestycyjnych lub kredytach konsorcjalnych). Bank wypłacając kredyt etapami zmniejsza ryzyko kredytowe, gdyż może wstrzymać lub nawet odmówić dalszych wypłat, kiedy kredytobiorca nie spełni warunków określonych w umowie.
Trend
Jest wiele definicji trendu. Według jednej z nich trend wzrostowy to ciąg kolejnych szczytów, które przewyższają poprzednie szczyty. Korekty w trakcie trwania trendu wzrostowego kończą się powyżej poprzednich dołków. Przez trend spadkowy to ciąg kolejnych dołków, z których każdy jest niżej od poprzednich, przerywany korektami lub wzrostami kończącymi się poniżej poprzednich najniższych wartości poprzedzających wzrost.
Trend horyzontalny
Generuje sygnał sprzedaży, gdy kurs przebija w dół linię trendu. Sygnał kupna zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija w górę linię trendu przy znacznej zwyżce wolumenu obrotów.
TWO
Kurs odniesienia = teoretyczna wartość opcji (TWO) kalkulowana codziennie w oparciu o model wyceny opcji Blacka-Scholesa