Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 19 names in this directory beginning with the letter S.
Sektor
Sektor - grupa spółek prowadzących podobną działalność gospodarczą: np. sektor bankowy, sektor budownictwa itd.
Sekurytyzacja
Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe.
Sesja giełdowa
Godziny, w których zawierane są transakcje na giełdzie po cenach ustalonych na podstawie zleceń kupna i sprzedaży złożonych przez inwestorów. Sesja giełdowa rozpoczyna się o godzinie 8:30 i kończy o 17:05.
SMA
Prosta Średnia Krocząca (z ang. Simple Moving Average). Wskaźnik oparty na średniej arytmetycznej cen z określonej liczby sesji.
Spekulacja
Jedno z zastosowań kontraktów terminowych; zawieranie transakcji mających na celu osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków na zmianie cen kontraktów, dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej
Split
Jest to obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki. Split bywa określany podziałem akcji. Spółki przeprowadzają split przede wszystkim w celu zwiększenia płynności własnych akcji.
Spółka przejmująca
Spółka która przejmuje inną spółkę
Spółka wzrostowa
Spółka charakteryzująca się potencjalną wysoką stopą zwrotu z inwestycji w jej akcje, z czym związane jest również wysokie ryzyko nieosiągnięcia przewidywanego zysku
Sponsor emisji
Sponsor emisji to dom maklerski prowadzący rejestr nabywców papierów wartościowych, które nie zostały zdeponowane na rachunkach inwestycyjnych inwestorów.
Spread
Spread (tzw. widełki cenowe) - różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, po których transakcja może zostać zawarta.
Stock Trading Value
Kurs giełdowy akcji
Stop
Zobacz: Zlecenie stop loss
Stop loss
Zobacz: Zlecenie stop loss
Stopa zwrotu
Miara zyskowności inwestycji. Stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału.
Strategia zabezpieczająca
Strategia zabezpieczająca – strategia polegająca na odpowiednim zabezpieczeniu strumieni pieniężnych. W przypadku waluty ryzyko związane ze spadkiem kursu pary walutowej zabezpieczamy odpowiednią pozycją o kierunku zgodnym z kierunkiem generującym ujemne przepływy pieniężne (pozycja krótka) posługując się instrumentami pochodnymi. W przypadku akcji podobnych operacji dokonujemy na instrumentach pochodnych bazujących na posiadanych papierach.
Subemisja usługowa
Umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.
Swap
Transakcja SWAP Stosowana na rynku walutowym. Kupno lub sprzedaż waluty A za walutę B z określonym terminem odbioru dostawy i jednoczesnej sprzedaży bądź kupna tej samej ilości waluty A za walutę B z późniejszym terminem dostawy lub odbioru.
SWIFT
SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) - związek pośredniczący w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi i umożliwiający łatwy przepływ środków między nimi.
sWIG80
indeks giełdowy spółek o małej kapitalizacji zawierajajcy 80 spółek