Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 25 names in this directory beginning with the letter R.
Rachunek inwestycyjny
Konto indywidualne Klienta w biurze maklerskim, służące do deponowania posiadanych papierów wartościowych oraz do przechowywania gotówki niezbędnej do obsługi rachunku. Środki zgromadzone na rachunku inwestycyjnym są wyłączną własnością Klienta, biura maklerskie nie mają prawa do dowolnego dysponowania tymi zasobami (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie pomiędzy Klientem a biurem, gdy np.: biuro ma w ten sposób prawo do zabezpieczenia swoich roszczeń względem Klienta).
Rachunek pieniężny
Służy do obsługi rachunku papierów wartościowych, a zgromadzone na nim środki pieniężne są przeznaczone na realizację zleceń oraz pokrycie opłat i prowizji z tytułu świadczonych przez Biuro Maklerskie ING usług.
Rachunek zabezpieczający
Jest to rachunek na którym rejestrowane są środki pieniężne służące zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z otwartych pozycji w prawach pochodnych.
Redukcja
Określa wielkość redukcji zleceń powstałej w wyniku przewagi popytu nad wielkością oferowanych akcji. Redukcja jest liczona według wzoru : R = 100%*[1-(wielkość oferty/popyt)]. Jeśli redukcja wynosi np. 95% to oznacza że popyt przekroczył wielkość oferty o 20 razy i inwestorzy otrzymali tylko 5% akcji.
Rejestr
Indywidualny rachunek inwestora, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub papiery wartościowe; tzw. rachunek inwestycyjny.
Renko
Wykresy renko są japońską techniką sporządzania wykresów, służących do określania panującego na rynku trendu.
Rentowność
Procentowy dochód z inwestycji, lokaty czy majątku
Rezydent
Osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski
Risk Margin
Risk margin (marża ryzyka) - marża procentowa uwzględniona w oprocentowaniu kredytu zawierająca ryzyko banku z tytułu udzielonego kredytu.
ROA
ROA (ang. Return on Assets) - stopa zwrotu z aktywów - zysk netto / aktywa na koniec okresu obrotowego
ROC
ROC (Rate of Change) to jeden z najczęściej używanych wskaźników analizy technicznej. Sygnał sprzedaży (S) jest generowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia. Sygnał kupna (K) jest generowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wysprzedania.
ROE
ROE (ang. Return on Equity) - stopa zwrotu z kapitału własnego - zysk netto / kapitały własne na koniec okresu obrotowego
ROIC
ROIC (ang. Return On Invested Capital) - stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału - zysk netto / zainwestowany kapitał
RSI
RSI (ang. Relative Strenght Index) wskaźnik siły wzlędnej. Określa trend akcji oraz zawiera w sobie czynnik ważący. Przyjmuje wartości z zakresu 0-100.
Rynek byka
Zobacz: Hossa
Rynek ciągły, notowania ciągłe
W notowaniach tych uczestniczą spółki o największej płynności, obligacje, warranty, certyfikaty inwestycyjne oraz kontrakty terminowe. W czasie notowań ciągłych przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, które trafiają na giełdę. Są one realizowane na bieżąco jeśli przeciwna, oczekująca oferta odpowiada parametrom złożonego zlecenia. W przypadku braku takiej oferty złożone zlecenie trafia do arkusza zleceń i oczkuje na realizacje.
Rynek emisji
Część publicznego rynku kapitałowego, na którym oferowane są emisje nowych walorów, zarówno akcji, jak i obligacji
Rynek finansowy
Rynek finansowy, to rynek, na którym przedmiotem wymiany jest kapitał w formie finansowej. Na rynku finansowym podmioty gospodarcze posiadające wolne środki pieniężne, zwane inwestorami finansowymi, udostępniają je innym podmiotom gospodarczym w zamian za papiery wartościowe zapewniające im uzyskanie w przyszłości określonego dochodu. Podmioty gospodarcze, które potrzebują kapitału w formie pieniężnej, uzyskują go na rynku finansowym, emitując papiery wartościowe mogące stać się przedmiotem dalszej wymiany na tym rynku. Na rynku finansowym dokonuje się zatem wymiana kapitału w formie pieniężnej na kapitał w postaci papierów wartościowych.
Rynek jednolity, notowania jednolite
Sposób notowań, na którym kurs ustalany jest dwa razy podczas sesji, na podstawie zleceń złożonych przez inwestorów w fazie „przed otwarciem”. Wszystkie transakcje które są możliwe do zrealizowania, zachodzą po tym jednym, ustalonym kursie. Potocznie ten tryb notowań nazywany jest fixingiem. W ramach tego trybu notowań odbywają się dwa notowania - rano i po południu.
Rynek kapitałowy
Rynek instrumentów finansowych o terminie zapadalności powyżej 1 roku, takich jak: papiery wierzycielskie (obligacje), prawa majątkowe (akcje) i instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, kontrakty opcyjne).
Rynek kasowy
Rynek, na którym odbywa się obrót instrumentami bazowymi.
Rynek pierwotny
Część rynku kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom, np. publiczna oferta sprzedaży nowych akcji.
Rynek wtórny
Charakteryzuje się tym, że nie następuje zasilenie emitenta papierów wartościowych w kapitał – kupno i sprzedaż papierów wartościowych występuje między inwestorami. Jest to możliwe dzięki istniejącemu systemowi publicznego obrotu papierami wartościowymi, którego elementami są rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce został oparty na zasadach: dematerializacji papierów, koncentracji wtórnego obrotu na jednym rynku, elektronicznego obrotu, równego dostępu do rzetelnych informacji, profesjonalnego pośrednictwa biura maklerskiego oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Rynek zrównoważony
W systemie kursu jednolitego sytuacja, w której wszystkie zlecenia PKC, zlecenia kupna z limitem ceny wyższym od określonego kursu oraz zlecenia sprzedaży z limitem ceny niższym od określonego kursu mogą być zrealizowane w całości, a ustalony kurs mieści się w widełkach.
Ryzyko
Możliwość poniesienia strat, nieosiągnięcia planowanego zysku lub uzyskania zysku ponadprzeciętnego