Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 28 names in this directory beginning with the letter P.
Papier wartościowy
Określenie dokumentu uprawniającego do udziału finansowego. Najpopularniejszymi papierami wartościowymi są akcje i obligacje. Handel papierami wartościowymi odbywa się na giełdach, za pośrednictwem licencjonowanego Biura Maklerskiego ING.
Partytet opcji put-call
Formuła, która pozwala na wycenę opcji sprzedaży.
Parytet
Parytet – inaczej stosunek wymiany. Na giełdzie stosowany przy połączeniu spółek, najczęściej akcjonariusze spółki przejmowanej otrzymują w zamian akcje spółki przejmującej przy określonym parytecie.
Pasywa bieżące
Pasywa bieżące to aktualne zobowiązania przedsiębiorstwa płatne na żądanie lub których spłatę przewiduje się w ciągu jednego roku
PCR
Zlecenie (PCR) po cenie rynkowej. W zleceniach takich brak jest limitu ceny kupna/sprzedaży papieru wartościowego. Są one realizowane po cenie najlepszego, przeciwnego zlecenia, które oczekuje w arkuszu. W przypadku częściowej realizacji zlecenia nie zrealizowana część staje się zleceniem z limitem równym cenie po której nastąpiła częściowa realizacja zlecenia. Zlecenia (PCR) nie są przyjmowane w sytuacji gdy w arkuszu zleceń po drugiej stronie nie ma zleceń z limitem ceny. Zlecenia przyjmowane są w każdej fazie sesji, poza dogrywką.
PEG
Zlecenie z ruchomym limitem ceny (sprzedaży lub kupna),z tzw. kursem referencyjnym. Kursem referencyjnym jest najlepsze zlecenie oczekujące z limitem po tej samej stronie arkusza zleceń, co zlecenie PEG. Dla zlecenia kupna, jest to kurs zlecenia z najwyższym limitem ceny, dla zlecenia sprzedaży, jest to kurs zlecenia z najniższym limitem sprzedaży oczekującym w arkuszu zleceń. W momencie składania zlecenia PEG, przyjmuje ono dla zlecenia kupna limit najlepszego oczekującego zlecenia kupna (z najwyższą ceną), dla zlecenia sprzedaży limit najlepszego oczekującego zlecenia sprzedaży (z najniższą ceną) i jest poddawane aktualizacji przy każdorazowej zmianie limitu tych oczekujących zleceń. Do zlecenia PEG można ustalić dodatkowy parametr ograniczający. Dla zleceń kupna cenę maksymalną, dla zleceń sprzedaży cenę minimalną, do jakiej będzie aktualizowana zmiana ceny zlecenia PEG. Zlecenie może być składane tylko w fazie notowań ciągłych i jest ważne tylko na 1 sesję.
Pełnomocnictwo
Umowa, na mocy której jedna strona (mocodawca) wydaje zlecenie drugiej stronie (pełnomocnik), która zlecenie to przyjmuje, w celu prowadzenia spraw prawno-majątkowych; pełnomocnictwo lub upoważnienie jest uprawnieniem, które mocodawca udziela pełnomocnikowi do prowadzenia działalności w jego imieniu
Pivot points
Pivot point są używane w analizie technicznej do wyznaczania punktów wsparcia i oporu na rynkach akcji, instrumentów pochodnych i na rynku walut. Pivot point jest liczony na podstawie ceny minimalnej, maksymalnej oraz ceny zamknięcia z ustalonego okresu.
PKC
PKC - zlecnie po każdej cenie. Zlecnie, którego realizacja następuje natychmiast po wprowadzeniu do systemu giełdowego. Jest realizowane w całości po najlepszej bądź najlepszych przeciwnych ofertach znajdujących się w danej chwili w karnecie. Jeżeli zlecenie nie zostanie zrealizowane w całości oczekuje w arkuszu zleceń na pierwszej pozycji i jest widoczne jako PKC. Cena po jakiej będzie realizowane zlecenie zależy od limitu złożonego zlecenia przeciwstawnego. Zlecenia (PKC) mogą być składane podczas każdej fazy sesji (z wyjątkiem dogrywki).
Płynność giełdy
Możliwość swobodnego, natychmiastowego kupna / sprzedaży waloru bez znacznego wpływu na jego cenę; związane jest to z wielkością ofert po obu stronach rynku: im więcej ofert, tym większa jest płynność giełdy
PMI
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.Indeks PMI (Purchasing Managers' Index) powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród wielu firm z sektora przemysłowego.
Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki)
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
Podatek od dywidendy
Podatek płacony przez akcjonariuszy za otrzymaną wypłatę dywidendy
Podaż
W terminologii giełdowej określa się w ten sposób zainteresowanie inwestorów sprzedażą określonych instrumentów. Z reguły opisuje się wartościowo np. podaż akcji na rozpoczęciu sesji giełdowej w dniu 17 maja 2004 r. wynosiła 2 mln. zł
Polaryzacja
Polaryzacja oczekiwań. Najczęściej występuje podczas konsolidacji rynku, przy której dochodzi do wyraźnego podziału inwestorów spodziewających się przeciwnego rozwoju sytuacji. Na rynku terminowym wzrost polaryzacji oczekiwań zobrazowany jest wyższą liczbą otwartych pozycji.
Połączenie akcji
Połączenie akcji zarejestrowanych w KDPW pod odmiennymi kodami.
Popyt
w terminologii giełdowej określa się w ten sposób zainteresowanie inwestorów zakupem określonych instrumentów. Z reguły opisuje się wartościowo np. popyt na akcje na rozpoczęciu sesji giełdowej w dniu 17 maja 2004 r. wyniósł 3 mln. zł.
Portfel indeksu
Portfel indeksu np. indeksu WIG20, budowany jest na podstawie rankingu, który obejmuje spółki notowane na podstawowym rynku akcji. Oficjalny ranking sporządzany jest co trzy miesiące i publikowany w Cedule Giełdy Warszawskiej. Zestawienie to tworzone jest według stanu na ostatni dzień stycznia, kwietnia, lipca i października. Punkty rankingowe spółek oblicza się jako średnią ważoną udziału spółki w obrotach i w kapitalizacji.
Pozycja długa
Kupno kontraktu w oczekiwaniu na wzrost kursu instrumentu bazowego
Pozycja krótka
Sprzedaż kontraktu w oczekiwaniu na spadek kursu instrumentu bazowego
Pozycje skorelowane
Pozycje skorelowane występują wtedy jeżeli w obrębie jednej klasy kontraktów i dla różnych serii zajmujemy pozycje przeciwstawne. Właściwy depozyt zabezpieczający wymagany przez KDPW dla pozycji skorelowanych równy jest w przybliżeniu różnicy kursów rozliczeniowych poszczególnych serii. Biura maklerskie mogą wymagać wyższych depozytów dla utrzymywania pozycji skorelowanych.
PPI
Indeks cen dóbr produkcyjnych, nazywany dawniej wskaźnikiem cen hurtowych, służy do pomiaru cen ustalonych przez producentów na różnych etapach produkcji. Ten makrowskaźnik został wprowadzony w 1890 roku (w USA) i jest najstarszym nieprzerwanie obliczanym indeksem przez Departament Pracy (w USA). Wzrost tego wskaźnika pozwala przewidzieć niebezpieczeństwo inflacji.
Prawa pochodne
Są to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych w szczególności – kontrakty terminowe, opcje, warranty, jednostki indeksowe. Przykładowo, kurs kontraktu terminowego na akcję danej spółki uzależniony jest od kursu tej akcji. Wykorzystywane są do zabezpieczania się przez niekorzystną zmianą kursu posiadanej akcji.
Prawo do akcji
Tak określa się nowo zakupione akcje spółki do czasu potwierdzenia przez sąd ważności ich sprzedaży i ich rejestracji w rejestrze handlowym.
Prawo poboru
Prawo nabycia akcji nowej emisji zarezerwowane dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki, proporcjonalnie w stosunku do ilości posiadanych akcji. W zależności od wielkości nowej emisji w stosunku do już zarejestrowanej liczby akcji, ustalany jest tzw. parytet, informujący, ile nowych akcji można nabyć będąc posiadaczem jednej akcji starej emisji.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny jest dokumentem sporządzanym przez emitenta w związku z przygotowywaniem oferty publicznej lub zamiarem dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Prowizja maklerska
Wynagrodzenie dla domu maklerskiego za pośrednictwo w zawarciu transakcji kupna lub sprzedaży akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych na giełdzie.
Przymusowy wykup akcji
Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy przez akcjonariuszy większościowych ma na celu uzyskanie pełnej kontroli nad spółką akcyjną, a także zmniejszenie kosztów obsługi akcjonariatu.