Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 19 names in this directory beginning with the letter O.
Obligacja
Papier wartościowy typu dochodowego. Posiadacz obligacji otrzymuje stały dochód z tytułu odsetek oraz wartości obligacji. Obligacjami handluje się na giełdzie papierów wartościowych za pośrednictwem Biura Maklerskiego ING.
Obligacja przychodowa
Obligacja przychodowa funkcjonuje w polskim prawie od 2000 roku. Jest to instrument dłużny, którego zabezpieczeniem jest stały strumień pieniędzy z tytułu na przykład opłat za sieci wodociągowe. Ich Emitentem mogą być przede wszystkim gminy i spółki komunalne.
Obligatariusz
Obligatariusz - wierzyciel, który może żądać spełnienia świadczenia, wynikającego z posiadania obligacji.
Obrót
Wartość akcji lub innego rodzaju instrumentów finansowych, które zmieniły właścicieli w trakcie sesji giełdowej. Obrót wyrażony jest kwotowo, rozumiany jako iloczyn liczby instrumentów finansowych i ceny transakcji.
OBV
Do analizy zmian zachodzących w zakresie wolumenu obrotów względem ruchu kursu akcji stosuje się linię OBV. Budowa linii OBV jest stosunkowo prosta. W zależności od zmian kursu akcji (wzrost lub spadek) wolumenowi przypisuje się wartość odpowiednio dodatnią, lub ujemną. Wzrost kursu spółki przekłada się na uznanie wolumenu ze znakiem wartości dodatniej, natomiast spadek kursu spółki oznacza wolumen ujemny. Aktualne saldo narastające otrzymujemy dodając lub odejmując wolumen z każdego dnia, w zależności od kierunku zmian kursu spółki. Wielkość liczb nie ma znaczenia w przypadku linii OBV, istotny jest natomiast kierunek linii OBV
Odroczona płatność
Rodzaj kredytu, który biuro maklerskie udziela inwestorowi na zakup akcji w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni.
Odsetki
Koszt pozyskania kapitałów obcych dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów).
Opcja
Instrument pochodny dający jego posiadaczowi prawo nabycia- opcja kupna (call) lub sprzedaży - opcja sprzedaży (put) określonych walorów przed upłynięciem określonego terminu (opcja amerykańska) lub w określonym terminie (opcja europejska), po określonej cenie. W każdym kontrakcie uczestniczą dwie strony: inwestor, który zajmuje pozycje długą (kupuje opcję) oraz inwestor, który zajmuje pozycję krótką (sprzedaje lub wystawia opcję). Strona wystawiająca opcję otrzymuje płatność z góry , podejmując zobowiązanie z którego będzie się musiał wywiązać później. Ostateczny zysk lub strata wystawiającego opcję jest odwrotnością zysku lub straty nabywcy opcji. Ze względu na rodzaj instrumentu bazowego opcje dzielimy na: opcje na kontrakty futures, opcje na akcje, opcje na indeksy giełdowe, opcje walutowe, opcje na stopy procentowe
Opcja amerykańska
To opcja, która może być wykonana w dowolnym momencie przed upływem terminu wygaśnięcia.
Opcja at the- money
Opcja kupna lub sprzedaży, której cena wykonania jest równa cenie bieżącej instrumentu bazowego na który ta opcja została wystawiona.
Opcja europejska
To opcja, która może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia.
Opcja in-the-money
Opcja kupna jest w cenie, gdy cena bieżąca instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania danej opcji. W przypadku opcji sprzedaży opcja jest w cenie, gdy cena bieżąca instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania tej opcji.
Opcja kupna (call)
Daje nabywcy prawo do zakupu przedmiotu kontraktu opcyjnego po uzgodnionej cenie i w określonym terminie (opcja amerykańska), lub w ściśle określonym terminie w przyszłości (opcja europejska). W przypadku opcji call nabywca zdecyduje się na wykonanie kontraktu tylko wówczas, gdy może nabyć przedmiot kontraktu opcyjnego po niższej cenie w porównaniu do bieżącej ceny rynkowej. Korzyści nabywcy z wykonania kontraktu będą wówczas równe różnicy pomiędzy bieżącą ceną rynkową a uzgodnioną ceną wykonania kontraktu opcyjnego pomniejszoną o wypłaconą premię. Jeśli nie dojdzie do wykonania kontraktu to nabywca poniósł koszt w wysokości wypłaconej premii. Dla sprzedawcy korzystną jest jedynie sytuacja gdy nie dochodzi do wykonania opcji. Otrzymał bowiem premię, która stanowi jego dochód. Gdy dochodzi do wykonania opcji sprzedawca musi sprzedać nabywcy opcji przedmiot kontraktu opcyjnego po cenie niższej niż wynosi bieżąca cena rynkowa. Różnica pomiędzy tymi cenami pomniejszona o otrzymaną premię wyznacza poziom strat jakie poniósł sprzedawca.
Opcja out-of-the-money (opcja poza ceną)
Opcja kupna jest poza ceną, gdy cena bieżąca instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania danej opcji. W przypadku opcji sprzedaży opcja jest poza ceną, gdy cena bieżąca instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania tej opcji.
Opcja sprzedaży (put)
Daje nabywcy prawo do sprzedaży przedmiotu kontraktu opcyjnego po uzgodnionej cenie i w określonym terminie (opcja amerykańska), lub w ściśle określonym terminie w przyszłości (opcja europejska). W przypadku opcji opcji put nabywca wykona kontrakt tylko pod warunkiem, iż będzie mógł sprzedać przedmiot kontraktu opcyjnego po cenie wyższej od bieżącej ceny rynkowej. Korzyści jakie odniósł z wykonania kontraktu będą równe różnicy pomiędzy obydwoma cenami pomniejszonej o wypłaconą premię. W sytuacji gdy bieżąca cena rynkowa jest wyższa od ceny wykonania nabywca opcji put nie wykonuje jej (może bowiem drożej sprzedać przedmiot kontraktu opcyjnego na rynku). Ponosi jednak w tym wypadku straty w wysokości zapłaconej premii. Oczywiście rachunek zysków i strat dla sprzedawcy opcji put stanowi zwierciadlane odbicie takiego rachunku dal nabywcy. Korzystne dla niego jest niewykonanie opcji (otrzymał bowiem premię w momencie zawierania kontraktu opcyjnego). Straty zaczyna ponosić, gdy dochodzi do wykonania kontraktu, musi zakupić od nabywcy przedmiot kontraktu opcyjnego po cenie wyższej niż wynosi bieżąca cena rynkowa
Opłata od aktywów
Opłata potrącana przez podmiot zarządzający z aktywów przez cały czas trwania inwestycji; obliczana jako określony procent aktywów w ustalonym okresie, zwykle jako X% w okresie 12-miesięcznym (rocznym); najczęściej naliczana proporcjonalnie w każdym dniu wyceny aktywów (udziałów).
Oscylator
Oscylatory służą do rozpoznawania punktów zwrotnych trendu. Reagują równocześnie, a często nawet z wyprzedzeniem na zmiany cen. Dobrze funkcjonują w okresach konsolidacji oraz na rynkach o dużej zmienności i amplitudzie wahań cen. Do tej kategorii należą między innymi ROC, RSI, Momentum, CCI, Ultimate, Stochastic, Williams %R.
Osoba fizyczna
Człowiek; osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, a kończy w chwili śmierci
Osoba prawna
Wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa