Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 10 names in this directory beginning with the letter N.
Należności
Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych przed rozliczeniem transakcji w KDPW.
NewConnect
Rynek akcji, oparty na alternatywnym systemie obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nierezydent
Osoba, która nie zamieszkuje na terenie Polski
NIP
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) — dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez Urzędy Skarbowe. Od 2012 roku nie jest wymagany dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Identyfikacja w Urzędzie Skarbowym obdywa siępo numerze PESEL.
NKK (Numer Klasyfikacji Klienta)
Indywidualny numer nadawany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, niezbędny do działania na rynku instrumentów pochodnych.
Notowania ciągłe
W systemie notowań ciągłych notowane są na GPW akcje spółek o największej płynności, a także wszystkie obligacje, instrumenty pochodne, certyfikaty inwestycyjne oraz prawa poboru i prawa do nowych akcji, jeśli te akcje również są notowane w systemie notowań ciągłych. Cechą tego systemu notowań jest to, że kursy danego papieru wartościowego mogą się zmieniać wielokrotnie w czasie trwania sesji, transakcje są zawierane na podstawie przyjmowanych na bieżąco zleceń, zawsze po kursie równym limitowi najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu.
Notowania giełd światowych
Indeksy najważniejszych giełd światowych podawane przez telewizyjne i internetowe serwisy informacyjne; najważniejsze indeksy to: USA: S&P 500, NASDAQ100, DJI, Japonia: NIKKEI 225, Niemcy: DAX, Francja: CAC40, Wlk. Brytania: FTSE100
Notowania giełdowe
Kursy akcji, obligacji i innych instrumentów (walorów) ustalane na giełdzie na zasadzie równoważenia popytu z podażą czyli na podstawie zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów.
Notowania intraday
Notowania instrumentu finansowego (akcje,kontrakty,opcje) w ciagu dnia. W systemie Sidoma notowania dzienne są dostępne z różnym krokiem czasowym od tiku który przedstawia każdą transakcję zawartą na danym instrumencie finansowym do notowań godzinowych.
Notowania jednolite
W systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursów notowane są na GPW akcje spółek o mniejszej płynności oraz prawa poboru i prawa do nowych akcji, jeśli te akcje są notowane również w systemie jednolitym z dwukrotnym określeniem kursu. Notowania w tym systemie opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli ustalenia kursu papieru wartościowego na podstawie wcześniej złożonych zleceń.