Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter M.
MACD
Moving Average Convergence Divergence - jeden z najczęściej używanych wskaźników. Łatwy do interpretacji, możliwy do wykorzystania zarówno w okresie stabilizacji jak i wyraźnych wzrostów czy spadków cen.
Makler
Makler papierów wartościowych - osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji (prowizja). Maklerzy zatrudnieni są w biurach maklerskich bo tylko one jako czlonkowie giełdy mogą bezpośrednio uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi na giełdzie. Maklerzy dokonują więc transakcji w imieniu danego domu maklerskiego, a pośrednio w imieniu klienta, który ma w nim rachunek inwestycyjny.
MiFID
Markets in Financial Instruments Directive – to dyrektywa europejska, której celem jest ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.
Model oczekiwań
Zobacz: Teoria oczekiwań
Model Portera
Analiza strukturalna sektora (nazywana również analizą pięciu sił Portera lub modelem pięciu sił Portera) - metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segmencie rynkowym, opracowana i opisana przez Michaela Portera w 1979 roku. Analiza odnosi się do otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa i stosowana jest jako początkowy etap formułowania strategii konkurencji. Opiera się na modelu pięciu wzajemnie oddziałujących na siebie czynników, które występują w każdym sektorze ekonomicznym: 1. Rywalizacja w sektorze 2. Bariery wejścia do sektora 3. Siła przetargowa nabywców 4. Siła przetargowa dostawców 5. Zagrożenie ze strony substytutów
mWIG40
Indeks giełdowy średnich spółek giełdowych, w którego skład wchodzą akcje 40 spółek odzwierciedlających ceny spółek średniej wielkości handlowanych na giełdzie. Zmiana wskaźników informuje inwestorów o ogólnej tendencji cen akcji: spadkowej lub wzrostowej.