Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 12 names in this directory beginning with the letter L.
Liczba otwartych pozycji (LOP)
Liczba kontraktów terminowych, które nie zostały zamknięte na koniec danego dnia (lub w danym momencie); jest równa liczbie otwartych pozycji długich lub krótkich.
Limit aktywacji zlecenia
Zlecenia z limitem aktywacji to dodatkowy warunek zleceń giełdowych umożliwiający inwestorom reagowanie na określoną sytuację rynkową bez konieczności składania dodatkowego zlecenia. Zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji pozwala inwestorowi na uaktywnienie jego zlecenia sprzedaży, wcześniej przekazanego na giełdę, po osiągnięciu założonego przez niego kursu, podczas spadku ceny. Limit aktywacji pozwala inwestorom na opuszczenie rynku ograniczający ewentualne straty. Zlecenie kupna z limitem aktywacji umożliwia inwestorom uaktywnić jego zlecenie kupna, w momencie osiągnięcia określonego przez niego kursu podczas wzrostu ceny. Pozwala, zatem szybko zareagować na wzrost kursu i uczestnictwo, po realizacji zlecenia, w dalszej aprecjacji ceny papieru. Wartość limitu aktywacji jest z reguły wynikiem analizy technicznej wykresu akcji, a przy zleceniach sprzedaży dodatkowo dochodzi subiektywny czynnik akceptacji wysokości straty.
Limit stop
Zobac: zlecenie stop loss
Limit transakcyjny
Określa maksymalną wartość otwartych pozycji, jaką można otworzyć podczas każdej sesji giełdowej.
Linia obrony
Linią obrony określamy poziom cenowy dla inwestycji na rynku akcji lub na rynku terminowym, który służyć ma ochronie kapitału początkowego lub ochronie kapitału w czasie trwania inwestycji.
Linie trendu
Linie trendu wyznaczają kierunek bieżącej tendencji. Dla trendów wzrostowych linię trendu wyznacza układ coraz wyższych minimów cenowych, które można połączyć prostą. Można ją wówczas określić mianem linii wsparcia, której przebicie może stanowić sygnał spowolnienia trendu lub jego odwrócenia.Odwrotnie sytuacja prezentuje się dla linii trendu spadkowego. Tworzy ją sekwencja coraz niższych maksimów cenowych, jednocześnie jest to linia oporu. Jej przebicie lub istotne naruszenie stanowi pierwszy sygnał, że trend zaczyna wytracać bieżący impet lub w chwili przebicia następuje jego odwrócenie.
List emisyjny
List emisyjny najczęściej stosowany jest przez Ministra Finansów w sprawie emisji obligacji skarbowych.
Loan broker
Loan broker – pośrednik kredytowy(np. biuro maklerskie) przy zakupie akcji, często przy IPO
Lock-up
Zobowiązanie akcjonariuszy do nie zbywania posiadanych przez nich akcji, przez ustalony okres czasu. Zapis taki często pojawia się w umowach gwarancji emisji towarzyszących pierwszej ofercie publicznej.
Logowanie
Logowanie to rodzaj uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika polegający na podawaniu loginu i hasła w celu wejścia do określonego systemu informatycznego lub otrzymanie w nim określonych uprawnień.
Lokata
Lokata ( terminowa ) jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.
Long put
Strategia Long PUT (opcja sprzedaży) jest strategia zakładającą spadek instrumentu bazowego.