Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 16 names in this directory beginning with the letter K.
Kapitalizacja
W terminologii używanej na giełdach papierów wartościowych jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym.
Kapitalizacja giełdy
Całkowita wartość papierów wartościowych po cenach rynkowych notowanych na danej giełdzie
Kapitał
Środki finansowe stanowiące własność inwestora, ulokowane w banku lub w papierach wartościowych.
Kapitał pracujący
Kapitał pracujący (kapitał obrotowy) to nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wartość kapitału pracującego otrzymujemy po odjęciu od wartości aktywów obrotowych kwoty zobowiązań bieżących.
KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)
W związku z obowiązującym w Polsce niematerialnym obrotem papierami wartościowymi, jest instytucją odpowiedzialną za rejestrowanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów znajdujących się w obrocie, obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów, czy rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym.
Klasyfikacja sektorowa
Spółki, których akcjami handluje się na giełdzie podlegają klasyfikacji według branży, w której działają jak: bankowość, przemysł samochodowy, spożywczy itd.
Komisja Nadzoru Finansowego
Organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi. W latach 1991 - 2006 była to Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Kompresja
Kompresja służy przede wszystkim do zmniejszania objętości poszczególnych plików, jak równiez do archiwizacji ważnych danych, dokumentów jak i programów które mamy potrzebę zabezpieczyć przed utratą.
Konsolidacja
Konsolidacja, zjednoczenie, połączenie, zespolenie, umocnienie, utrwalenie, ugruntowanie; ekon. połączenie kilku zobowiązań pożyczkowych (państwowych a. komunalnych) w jedno nowe.
Kontrakty terminowe (futures)
Umowa między dwoma uczestnikami rynku, w której jeden zobowiązuje się kupić, a drugi sprzedać określoną liczbę instrumentu bazowego, w ściśle określonym terminie w przyszłości i po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy. Inwestor może otworzyć pozycję długą (kupić) kontrakt i zarabiać na wzroście kursu lub otworzyć pozycję krótką (sprzedać) kontrakt i zarabiać na spadkach kursu. Kontrakty futures to wystandaryzowane instrumenty finansowe emitowane przez GPW ze ściśle określoną specyfikacją. Kontrakty terminowe znajdujące się w obrocie na GPW: kontrakty terminowe na indeksy (WIG20, mWIG40), kontrakty terminowe na waluty (USD, EUR, CHF), kontrakty terminowe na akcje spółek.
Konwersja
Konwersja długu - może być rozumiana dwojako - po pierwsze jest to dobrowolna zmiana samej formy spłaty długu (np. przy długach przedawnionych dług zostaje zmieniony na udział wierzyciela w majątku dłużnika), po drugie polega na tym, że dawne warunki pożyczki (np. dotyczące oprocentowania) zamieniane są za zgoda wierzyciela na inne, z reguły korzystniejsze dla dłużnika. Celem takiego zabiegu jest z reguły dążenie dłużnika od obniżenia kosztów obsługi długu.
Korekta
Średnioterminowy (trwający od tygodni do miesięcy) ruch cen, zmieniający je w kierunku przeciwnym do trendu długoterminowego (trwającego od miesięcy do lat).
Krótka pozycja zabezpieczająca
To transakcje polegające na zajęciu pozycji krótkiej w kontraktach futures. Transakcje takie stosuje inwestor posiadający określone aktywa i spodziewający się je sprzedać w określonym momencie w przyszłości. Najczęściej dotyczy to kontraktów na towary np. futures na pszenicę czy owies. Krótka pozycja zabezpieczająca może być wykorzystywana również przez inwestora - w tym przypadku podmiot gospodarczy, który nie posiada aktywów ale spodziewa się je otrzymać w określonym czasie.
Krótka sprzedaż
Krótka sprzedaż polega na pożyczaniu papierów wartościowych, ich sprzedaży i późniejszym odkupieniu po niższej cenie. Różnica między pierwszą i drugą transakcją stanowi zysk dla przeprowadzającego krótką sprzedaż. Krótka sprzedaż umożliwia zarabianie na spadkach cen akcji.
Kupno
Kupno akcji, inaczej wejście na rynek
Kurs odniesienia
W notowaniach ciągłych, kurs zamknięcia (dzienny kurs rozliczeniowy, kurs teoretyczny) z dnia poprzedniego jest kursem odniesienia dla kursu wyznaczanego na otwarciu (lub na równoważeniu na otwarciu). Wyznaczony kurs na otwarciu (lub na równoważeniu na otwarciu) staje się następnie kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia w danym dniu. Jeżeli na otwarciu (lub na równoważeniu na otwarciu) nie zostanie wyznaczony kurs, kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i kursu na zamknięcie w danym dniu jest kurs zamknięcia z sesji poprzedniej.