Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 14 names in this directory beginning with the letter I.
IBAN
IBAN (ang. International Bank Account Number) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Utworzony został przez Europejski Komitet Standardów Bankowych, aby wspomóc obsługę płatności w Unii Europejskiej.
In-the-money
To grupa opcji, których zależność ceny jest dokładnie odwrotna w porównaniu do OTM (out-the-money), czyli cena wykonania opcji call jest niższa od kursu instrumentu bazowego, a cena wykonania opcji put jest wyższa od kursu instrumentu bazowego.
Indeks
W terminologii giełdowej wskaźnik odzwierciedlający w ogólny sposób tendencję cen instrumentów, na których jest oparty. Przykładowo indeks WIG20 odzwierciedla w sposób ogólny średnią wartość cen akcji największych spółek na giełdzie. Jego spadek oznacza, że większość cena tych akcji spadła. Wzrost indeksu oznacza, ze ceny większości tych akcji wzrosły.
Indeks S&P 100
Indeks skupia największe spółki notowane na rynku amerykańskim
Indeksy giełdowe
Są to wskaźniki wykorzystywane do oceny sytuacji na GPW które odzwierciedlają zmiany cen akcji na danej sesji. Każdy z giełdowych indeksów dotyczy pewnego precyzyjnie opisanego segmentu rynku giełdowego . Do najbardziej popularnych indeksów zaliczamy: WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG
Instrument bazowy
Instrument, od którego zależy wartość instrumentu pochodnego. Może nim być przykładowo akcja, indeks giełdowy, obligacja.
Instrument dłużny
Instrument finansowy, który stwierdza zobowiązanie dłużnika wobec podmiotu udostępniającego środki do zwrotu środków finansowych; służy do pozyskiwania kapitału oraz - z drugiej strony - do lokowania środków w celu uzyskania odsetek od pożyczonego kapitału
Instrumenty pochodne
Instrumenty finansowe, których cena (kurs) zależy od wartości instrumentu bazowego (np. wartości indeksu giełdowego, ceny akcji, kursu waluty).
International Bank Account Number (IBAN)
Od pewnego czasu trwają w Europie prace nad wprowadzeniem jednolitego numeru rachunku bankowego stosowanego w obrocie międzynarodowym. Prace nadzorowane są przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych (ECBS - European Committee for Banking Standards). Opracowany standard określano jako IBAN - International Bank Account Number (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), który stosowany będzie w Europie w obrocie międzynarodowym .
Intraday
Zobacz: Notowania intraday
Inwestor
W inwestycjach giełdowych to osoba lub firma dokonująca zakupu papierów wartościowych jak akcje lub obligacje, bądź innych instrumentów finansowych z nadzieją ich odsprzedaży w przyszłości po wyższej cenie oraz uzyskania innych dochodów jak: odsetki lub udział w zyskach.
Inwestycja
Ogólnie to rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści. Z reguły wiąże się z ryzykiem. W inwestycjach giełdowych dochodzi do zakupu papierów wartościowych jak akcje lub obligacje, bądź innych instrumentów finansowych z nadzieją ich odsprzedaży w przyszłości po wyższej cenie oraz uzyskania innych dochodów jak: odsetki lub udział w zyskach.
IPO
Z angielskiego "Initial Public Offer", pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.
ISIN
International Securities Identification Number - numer identyfikacji papierów wartościowych.