Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 9 names in this directory beginning with the letter F.
Faktoring
Faktoring jest kompleksowym narzędziem wspomagającym zarządzanie należnościami. Kiedyś traktowany jako alternatywa kredytu, dziś coraz częściej jest rozwiązaniem dla firm oczekujących zapewnienia im finansowania, przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorcy, monitorowania spływu należności oraz windykacji.
Fixing
Faza sesji (w systemie kursu jednolitego oraz notowań ciągłych), w której ustalany jest kurs.
Formacja młot
Formacja świecowa w której cena zamknięcia notowan jest zdecydowanie powyżej ceny minimalnej co skutkuje długim cieniem dolnym.
Formacje i rodzaje formacji
W analizie technicznej formacje dzielimy przede wszystkim na formacje kontynuacji dotychczasowego trendu i formacje odwrócenia trendu.
Fractal
Fraktal jest kształtem, który wydaje się samopodobny w różnorakich przestrzennych skalach, to znaczy, że którykolwiek kawałek wygląda jak całość po zmianie skali (powiększeniu lub pomniejszeniu). Analiza giełdowa za pomocą fraktali polega na dopasowaniu bieżącego wykresu do wykresów z przeszłości i próbie opisania przyszłego zachowania danego instrumentu finansowego.
Free float
Jest wskaźnikiem informującym o ilości akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Stanowi on stosunek akcji w wolnym obrocie do całkowitej ilości akcji spółki. Liczbę akcji w wolnym obrocie ustala się pomniejszając ilość walorów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym o: *Akcje będące w posiadaniu akcjonariusza, którego pakiet jest większy niż 5% ogólnej ich liczby. *Akcje posiadane przez Skarb Państwa. *Akcje własne przeznaczone przez spółkę do umorzenia.
Fundusz indeksowy
Fundusz indeksowy posiada portfel wiernie oddający skład jakiegoś indeksu (np. WIG20). Mówi się, że jest on zarządzany w sposób pasywny.
Fundusz inwestycyjny
Fundusz inwestycyjny to nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania. Jest to najlepsza forma lokowania pieniędzy dla osób i firm, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym bądź nie znajdują czasu na poszukiwanie najlepszych sposobów lokowania oszczędności, a chciałyby korzystnie pomnażać swoje pieniądze.
Futures (kontrakty terminowe)
Umowa między dwoma uczestnikami rynku, w której jeden zobowiązuje się kupić, a drugi sprzedać określoną liczbę instrumentu bazowego, w ściśle określonym terminie w przyszłości i po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy. Inwestor może otworzyć pozycję długą (kupić) kontrakt i zarabiać na wzroście kursu lub otworzyć pozycję krótką (sprzedać) kontrakt i zarabiać na spadkach kursu. Kontrakty futures to wystandaryzowane instrumenty finansowe emitowane przez GPW ze ściśle określoną specyfikacją. Kontrakty terminowe znajdujące się w obrocie na GPW: kontrakty terminowe na indeksy (WIG20, mWIG40), kontrakty terminowe na waluty (USD, EUR, CHF), kontrakty terminowe na akcje spółek.