Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 8 names in this directory beginning with the letter E.
EBITDA
EBITDA (eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - w rachunkowości zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji.
Elliott
Elliott Ralph – amerykański inżynier, który stworzył w latach 30-tych XX wieku teorię fal, nazwaną od jego imienia Teorią Fal Elliotta. Według teorii ceny poruszają się według określonej sekwencji dołków i szczytów. Dla rynku rosnącego do szczytu prowadzi 5 fal, z czego fale nieparzyste (impulsu) to fale wzrostowe, poruszające się zgodnie z głównym trendem, natomiast fale parzyste (korygujące) skierowane są odwrotnie do rynku. Po szczycie następuje sekwencja 3 fal oznaczonych literami (a,b,c), która kończy cały ruch.
Emisja
Wydawanie nowych akcji lub obligacji; dotyczy to również emisji pieniędzy.
Emitent
Podmiot emitujący papiery wartościowe.
ETF
(Exchange Traded Funds) to otwarte fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie na tej samej zasadzie jak akcje. Celem ETF jest jak najdokładniejsze odwzorowanie wartości określonych indeksów giełdowych, dzięki czemu inwestorzy mogą łatwo nabyć aktywa odpowiadające składowi danego indeksu. Jednostki ETF mogą być kupowane i sprzedawane w fazie notowań ciągłych podczas sesji giełdowej
EUREX
Niemiecki elektroniczny rynek instrumentów pochodnych powstały na skutek połączenia szwajcarskiej i niemieckiej giełdy terminowej; obecnie jest to największy rynek terminowy na świecie, roczny obrót to ok. 801 mln sztuk kontraktów.
EV
Kapitalizacja spółki powiększona o zysk netto
EVA
EVA skrót od ekonomicznej wartości dodanej (economic value added). Jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa różniącym się od większości innych tym, że potrąca z zysku koszty całego kapitału zainwestowanego przez firmę.