Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 15 names in this directory beginning with the letter D.
Day trading (transakcje odwrotne)
Zawarcie w tym samym dniu dwóch transakcji o przeciwnych kierunkach na tym samym papierze wartościowym.
DCF
Wycena DCF (discounted cash flow). Zdyskontowane przepływy finansowe umożliwiają wycenę firmy na podstawie jej zysków i zadłużenia w ostatnich latach oraz przewidywanego wzrostu zysku w przyszłości przy założonej stopie wolnej od ryzyka.
Deficyt handlowy
Deficyt handlowy występuje, gdy zagraniczny import przewyższa zagraniczny eksport wszystkich dóbr i usług w danym kraju.
Dematerializacja akcji
Proces zamiany formy papieru wartościowego z materialnej, w postaci zapisu na papierze, na niematerialną - w postaci zapisu elektronicznego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.
Depozyt zabezpieczający
Gotówka (ew. częściowo papiery wartościowe) wniesiona przez inwestora celem zabezpieczenia pozycji otwartych na rynku instrumentów pochodnych. Wysokość depozytu zabezpieczającego dla instrumentów notowanych na GPW ustala KDPW.
Deprecjacja
Spadek ceny towaru lub dobra. Termin używany głównie w odniesieniu do spadku wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej.
DMI
DMI to wskaźnik ruchu kierunkowego (directional investment indicator). Podstawą metody obliczania ruchu kierunkowego (DI) jest zało­żenie, że w czasie trendu wzrostowego dzisiejsze maksimum cenowe powinno być wyższe od maksimum wczorajszego. Gdy trend ma cha­rakter zniżkujący, najniższa cena dzisiejsza jest niższa od najniższej ceny wczorajszej. Różnicę między maksimum dzisiejszym, a wczo­rajszym nazywa się górnym ruchem kierunkowym, czyli +DM. Róż­nica między odpowiednimi minimami cenowymi to dolny ruch kie­runkowy, czyli -DM.
Dogrywka
W systemie notowań ciągłych to ostatnia faza handlu , następująca bezpośrednio po ustaleniu kursu na zamknięcie. Rozpoczyna się o godzinie 17:00 i trwa do 17:05. W czasie jej trwania mogą być składane i realizowane zlecenia kupna i sprzedaży wyłącznie po kursie ustalonym na zamknięciu lub po kursie ostatniej transakcji. O realizacji zleceń decyduje kolejność ich składania na wzór notowań ciągłych z tym wyraźnym zastrzeżeniem, że wszystkie transakcje zawierane są na tych samych warunkach cenowych. W systemie kursu jednolitego dogrywka następuje po ustaleniu kursu na fixingach.
Doradca inwestycyjny
Licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego osoba posiadająca uprawnienia do doradztwa i zarządzania papierami wartościowymi na zlecenie.
Due diligance
Due Diligance czyli Należyta Staranność - wszelkie działania mające na celu zgromadzenie jak największej ilości informacji o inwestycji. Jest stosowana przy wszelkiego rodzaju analizach potencjalnych inwestycji w tym również przy prywatyzacji i przejmowaniu spółek.
Dyskonto
Różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną rynkową lub emisyjną. Dyskonto występuje w momencie, kiedy cena rynkowa lub emisyjna jest niższa od ceny nominalnej. Często to wynagrodzenie dla banku za udostępnienie środków pieniężnych do terminu płatności weksla.
Dywergencja
Rozbieżność notowań pomiedzy wybranym wskaznikiem analizy technicznej a notowaniami kursu akcji lub indeksu. Jesli nowe minima notowań akcji nie są potwierdzane przez nowe minima notowań wskaźnika to mamy pozytywną dywergencję. W przeciwnym wypadku kiedy nowe maksima notowań akcji nie są potwierdzane przez nowe maksima na wskaźniku mamy negatywną dywergencję
Dywidenda
Wypłata na akcję uzależniona od zysku wypracowanego w danym okresie. Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom którzy posiadali akcje dniu oznaczonym jako "dzień ustalenia prawa do dywidendy". Jeżeli akcje w tym dniu zdeponowane były na rachunku inwestycyjnym w biurze maklerskim - dywidenda wpływa na ten właśnie rachunek. Jeżeli zaś inwestor nie zdeponował jeszcze akcji na swoim rachunku inwestycyjnym, tylko posiada je w rejestrze emitenta prowadzonym przez tzw. "sponsora emisji" - musi zadeklarować sposób jej wypłacenia. Prawo do otrzymania dywydendy za dany rok obrachunkowy ulega umorzeniu z mocy prawa po uływie trzech lat.
Dźwignia finansowa
Dźwignia finansowa to korzystanie z zadłużenia jako składnika struktury kapitału w celu sfinansowania aktywów przedsiębiorstwa. Efekt dźwigni finansowej wiąże się z uzyskiwaniem wysokiej rentowności majątku własnego przedsiębiorstwa. Korzyści wystąpią, gdy rentowność majątku jest wyższa od wysokości przeciętnego oprocentowania kredytów na rynku. Uzyskanie dodatniego efektu dźwigni finansowej jest obciążone ryzykiem zbyt dużego zadłużenia przedsiębiorstwa, co może doprowadzić nawet do jego upadłości. Korzystanie z dźwigni finansowej wymaga ustalenia takiego poziomu zadłużenia, przy którym relacja zysku i ryzyka będzie optymalna.
Dźwignia operacyjna
Dźwignia operacyjna określa, w jakim stopniu jednoprocentowa zmiana przychodu ze sprzedaży wpływa na zmianę zysku operacyjnego. Stopień dźwigni operacyjnej zależy od rentowności sprzedaży, a także od struktury kosztów. Dźwignia operacyjna znajduje zastosowanie m.in. w prognozowaniu przyszłych wyników przedsiębiorstwa.