Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 16 names in this directory beginning with the letter C.
C/WK
C/WK (Cena/Wartość Księgowa) - wskaźnik informujący o bieżącej wycenie przez rynek wartości majątku (aktywa bez zobowiązań) danej spółki giełdowej. Wskaźnik C/WK oblicza się dzieląc bieżącą kapitalizację spółki giełdowej przez księgową wartość jej kapitału własnego, którą podaje bilans spółki. Alternatywnie wskaźnik ten można otrzymać dzieląc kurs akcji przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję.
CBOT
Chicago Board of Trade – giełda towarowa w Chicago, powstała w 1848r., obecnie jedna z największych giełd terminowych na świecie; roczny obrót to ok. 343 mln sztuk kontraktów
Cena
Cena, np. cena akcji, może być bieżąca, czyli obecna cena notowań danej spółkil, lub np. cena docelowa w analizie fundamentalnej określająca cenę docelową w okresie 12 miesięcy.
Cena otwarcia
Cena otwarcia - Cena na początku notowań w danym dniu sesyjnym.
Cena wykonania
W przypadku opcji to cena, po jakiej kupujący ma prawo nabyć lub sprzedać instrument bazowy.
Certyfikaty depozytowe
zbywalny papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do 1 roku. Certyfikat wystawiony jest z reguły na okaziciela i stanowi dowód złożenia depozytu w banku na określony czas i procent. Emitowane są w zaokrąglonych i dużych kwotach, np. 100 tys.€. Ich oprocentowanie jest wyższe niż niektórych papierów wartościowych, oraz mogą być zbywane na rynku wtórnym przed terminem wykupu, co sprawia, że są chętnie nabywane przez przedsiębiorstwa.
Certyfikaty inwestycyjne
To papiery wartościowe emitowane przez zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne. Są one papierami wartościowymi na okaziciela, dlatego mogą być notowane na giełdzie. Tak jak inne papiery wartościowe notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych.
CeTO, centralna tabela ofert
Podmiot działający na zasadach podobnych jak giełda ale na rynku pozagiełdowym (OTC – Over The Counter Markets). Obecnie funkcjonuje pod nazwą BondSpot S.A.
CIRCUIT BREAKERS
Ruchome ograniczenia dopuszczalnej dziennej zmiany indeksu DJIA.
CIRRs
CIRRs - Commercial Interest Reference Rates – minimalne stałe stopy procentowe, np. określające oprocentowanie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych
Clearing
Bezgotówkowe rozliczenie transakcji polegające na wyrównaniu wzajemnych zobowiązań płatniczych bez użycia środków pieniężnych
CME
Chicago Mercantile Exchange – amerykańska giełda towarowa powstała w 1919r., pierwsza giełda terminowa na której notowano terminowe kontrakty walutowe, obecnie jedna z największych giełd terminowych na świecie; roczny obrót to ok. 558 mln sztuk kontraktów.
Consumer finance
Rynek usług dla klienta indywidualnego (consumer finance) to np. pożyczki gotówkowe, pośrednictwo kredytowe, finansowe, doradztwo finansowe, planowanie finansowe, bankowość itd.
CPI
CPI (ang. Consumer Price Index) – indeks wzrostu cen towarów i usług. Popularna miara inflacji.
Custody
System Custody jest aplikacją przeznaczoną dla banków zajmujących się obrotem papierami wartościowymi. System pozwala na rejestrację i rozliczanie ilościowe i finansowe transakcji papierami wartościowymi przechowywanymi w KDPW S.A. i zagranicznych izbach depozytowo-rozliczeniowych.
Custody Account Manager
Specjalista ds. operacji bankowych