Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 12 names in this directory beginning with the letter B.
Back office
Back-office - sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji bez pośredniego kontaktu z klientami, np. produkcja, księgowość, kadry.
Bancassurance
Połączenie usług oraz sprzedaży wspólnych produktów przez bank i towarzystwo ubezpieczeniowe.
Baza
Różnica pomiędzy kursem na rynku terminowym a kursem na rynku kasowym: baza dodatnia – kurs na rynku terminowym > kurs na rynku kasowym, baza ujemna – kurs na rynku terminowym < kurs na rynku kasowym.
Bessa
Termin giełdowy oznaczający długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych
Beta
Zaproponowany przez Williama Sharpe'a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach pomiędzy zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań się wartości indeksów giełdowych.
Bid
Cena oferowana przez kupującego walutę lub inny instrument od inwestora. Jest to poziom ceny szczególnie ważny dla osób zawierających transakcje sprzedaży (właśnie ten poziom ich obowiązuje).
Blokowanie reachunku
Zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim rachunkiem
Blue chip
Mianem tym określa się duże giełdowe spółki, cieszące się dużym zaufaniem wśród inwestorów dzięki dobrej sytuacji finansowej. Spółki te charakteryzują się dużą kapitalizacją i płynnością oraz stosunkowo stabilnym kursem. Na GPW określeniem tym można mianować spółki z indeksu WIG20.
BondSpot
Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą Centralna Tabela Ofert (CeTo). W początkowym zamyśle miała być miejscem notowania akcji spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Aktualnie przeznaczona jest do organizacji rynku pieniężnego oraz prowadzenia notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, akcji mniejszych spółek), które nie mają szans znalezienia się na Giełdzie Papierów Wartościowych, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego.
Book building
Book building ( księga popytu ) – proces wspomagający ustalanie ceny emisyjnej papieru wartościowego przeprowadzany przez spółkę wśród przyszłych, potencjalnych akcjonariuszy dzięki, któremu spółka poznaje skalę zainteresowania jej akcjami.
Broker
Potoczna nazwa licencjonowanego pośrednika, uprawnionego do zawierania na giełdzie transakcji w imieniu klientów. Zgodnie z przepisami prawa, osoba fizyczna nie może samodzielnie dokonywać transakcji na giełdzie. Do tego upoważniony jest wyłącznie licencjonowany makler, pracujący w uprawnionym Biurze Maklerskim ING
Byk
Grający na zwyżkę inwestor dokonujący zakupów w oczekiwaniu na przyszłą zwyżkę cen walut oraz papierów wartościowych