Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 17 names in this directory beginning with the letter A.
Adp raport
Raport ADP dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym w gospodarce amerykańskiej jest publikowany każdego miesiąca na dwa dni przed raportem Bureau of Labor Statistics przedstawiającym zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i stopę bezrobocia w USA.
ADX
Wskaźnik mierzący wielkość i siłe trendu, nie określa jednak jego kierunku. Gdy rośnie - mamy do czynienia z dominującym trendem, gdy maleje - informuje o słabnięciu trendu. ADX jest przeważnie używany z liniami DMI.
Akcja
Papier wartościowy typu udziałowego. Posiadacz akcji zwany akcjonariuszem posiada prawo do udziału w części majątku spółki i części jej zysków. Akcjami handluje się na giełdzie papierów wartościowych za pośrednictwem Biura Maklerskiego ING
Akcjonariusz
Ekonomiczny współwłaściciel spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aktuariusz
Specjalista zajmujący się zastosowaniem matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki w szacowaniu ryzyka w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe - są to aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe
Akumulacja
Akumulacja to termin dotyczący głównie rynku akcji i oznacza skupienie akcji przez ograniczony akcjonariat
Alokacja
W systemie Kursu Jednolitego - częściowa realizacja Zleceń (Kupna lub Sprzedaży), z limitem ceny równym ustalonemu kursowi w sytuacji Rynku Zrównoważonego, w przypadku zaistnienia Nadwyżki Kupna lub Nadwyżki Sprzedaży.
Analiza sektorowa
Analiza sektorowa stanowi jeden z elementów analizy fundamentalnej. Zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora, w którym firma działa lub do którego zamierza wejść.
Analiza techniczna
Krótkookresowa analiza opłacalności inwestycji w akcje, dokonywana na podstawie wykresów zmian cen akcji, wartości obrotów, wielkości zleceń oraz wskaźników technicznych. Analiza techniczna służy do określania prawdopodobnej zmiany kursów akcji w przyszłości na podstawie ich oceny z przeszłości, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu. Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych regułach: zmiany podaży i popytu na giełdzie znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji, zmiany cen akcji podlegają utrzymującym się przez dłuższy czas trendom, procesy zachodzące na giełdzie powtarzają się. Analiza techniczna wykorzystuje dwie grupy narzędzi – wykresy kursów akcji w przeszłości oraz wskaźniki techniczne. Zdaniem analityków technicznych na podstawie wykresów można wskazać pewne graficzne wzorce kształtowania się cen akcji w przeszłości. Są one zwane formacjami technicznymi i mają tendencję do powtarzania się, przez co umożliwiają prognozowanie kierunku zmian kursów akcji w przyszłości. Wskaźniki techniczne z kolei charakteryzują bieżący stan rynku akcji – na podstawie jego diagnozy powstaje prognoza na przyszłość.
Animator
Określa członka giełdy, który w związku z umową zawartą z giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego.
Aprecjacja
Wzrost ceny towaru lub dobra, używany w głównie w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut.
Arbitraż
Polega na zawieraniu transakcji w celu osiągnięcia zysków bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Na rynku terminowym jest on również interpretowany jako osiąganie zysków poprzez wykorzystanie różnic pomiędzy ceną terminową a ceną kasową instrumentu podstawowego. Różnica ceny terminowej i kasowej, zwana bazą, stanowi podstawową zmienną wykorzystywaną w arbitrażu.
Arbitraż indeksowy
Polega na zawieraniu transakcji polegającej na kupowaniu akcji wchodzących w skład danego indeksu i zajmowaniu jednocześnie krótkiej pozycji w kontrakcie futures na ten indeks, w celu osiągania wolnego od ryzyka zysku. W innej sytuacji transakcja arbitrażowa polega na dokonaniu krótkiej sprzedaży akcji wchodzących w skład danego indeksu przy jednoczesnym zajęciu pozycji długiej w kontrakcie futures na ten indeks.
Asymilacja
Połączenie akcji zarejestrowanych w KDPW pod odmiennymi kodami.
Asymilacja akcji
Połączenie akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod odmiennymi kodami.
ATR
Wskaźnik stosowany do określenia zmienności rynku. ATR - Average True Range Wskaźnik jest obliczany jako średnia z rzeczywistego zakresu zmian (True Range), który jest największą wartością (bezwzględną) z następujących wielkości: - odległością miedzy poprzednią ceną zamknięcia, a dzisiejszym minimum - odległością między poprzednią ceną zamknięcia, a dzisiejszym maksimum - odległością między dzisiejszym maksimum i minimum