Obligacje

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem nabywcy obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.

Podział obligacji

  1. Kuponowe i zerokuponowe.
    Obligacje zerokuponowe są zwykle emitowane z dyskontem. Obligacje kuponowe wiążą się z okresową płatnością kuponu, którego wysokość jest zwykle zależna od ratingu emitenta. Oprocentowanie obligacji może być stałe bądź zmienne. Zwykle wysokość kuponu obligacji o zmiennym oprocentowaniu przedstawiana jest w formie “stopa bazowa + %”, np. WIBOR + 0,25%. Możliwe jest także oprocentowanie uzależnione od stopy inflacji.
  2. Zamienne (convertible bond) i wymienne (exchangable bonds).
    Obligacje zamienne to rodzaj obligacji dające jej posiadaczowi możliwość do zamiany ich na akcje firmy emitującej lub akcje rodzimego przedsiębiorstwa emitenta. Te obligacje dają możliwość kupna akcji określonych przedsiębiorstw prywatyzowanych drogą kapitałową.

Wiele emisji obligacji zawiera klauzulę, która daje inwestorowi lub emitentowi prawo do podjęcia określonych działań. Najczęściej stosowana jest opcja przedterminowego wykupu na żądanie emitenta (call feature), która daje emitentowi prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązań.

Okres wykupu

Okres do wykupu to liczba lat, w których emitent zobowiązuje się wywiązywać z obowiązków, jakie nakłada na niego obligacja. Data wykupu oznacza termin, kiedy dług przestanie istnieć, gdyż emitent wykupi obligację.

Termin spłaty

krótkoterminowe 1-5 lat
średnioterminowe 5-12 lat
długoterminowe powyżej 12 lat

Emitenci

Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, korporacje, gminy lub miasta (obligacje komunalne). Obligacje mogą być dopuszczane do obrotu giełdowego.

Charakterystyka obligacji Skarbu Państwa

okres nazwa wyjaśnienie skrótu cena oprocentowanie
2 lata DOS Dwuletnie
Oszczędnościowe
Stałoprocentowe
100 zł stałoprocentowe
3 lata TOZ Trzyletnie
Oszczędnościowe
Zmiennoprocentowe
100 zł zmiennoprocentowe
4 lata COI Czteroletnie
Oszczędnościowe
Indeksowane
100 zł indeksowane inflacją
10 lat EDO Emerytalne
Dziesięcioletnie
Oszczędnościowe
100 zł indeksowane inflacją

Aktualne oprocentowanie oraz więcej informacji dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.