Wykresy

Wykresy to najlepszy przyjaciel inwestora na rynku akcji. Jako inwestor będziesz prawdopodobnie wykorzystywał wykresy częściej niż inne dostępne narzędzia. Ponieważ wykresy będą prawdopodobnie odgrywać sporą rolę w Twoich inwestycjach, konieczne jest zapoznanie się z nimi. Im bardziej komfortowo będziesz czuł się korzystając z wykresów, tym lepszym będziesz inwestorem.
Aby pomóc Ci zapoznać się oraz efektywnie wykorzystywać wykresy, w dalszej części rozwiniemy następujące pojęcia:

  • Zasady tworzenia wykresów
  • Przedziały czasowe wykresów
  • Rodzaje wykresów

Opcje wykresów

Rozpocznijmy od podstaw i przyjrzyjmy się temu, jak tworzone są wykresy cen akcji. Kiedy zrozumiesz podstawy, będziesz z większym powodzeniem stosował bardziej zaawansowane pojęcia analizy technicznej.
Wykres składa się z 2 osi: osi X (poziomej) i osi Y (pionowej).
Oś X przebiega poziomo wzdłuż wykresu, wskazując czas zmian cen, jakie nastąpiły na wybranym instrumencie.
Oś Y przebiega pionowo, wzdłuż lewej części wykresu obrazując ruch cen na wykresie. Niższe ceny znajdują się w dolnej części osi, wyższe w górnej.
Kiedy zestawisz oś X z osią Y, zobaczysz dokładne ceny akcji, w wybranym przez Ciebie okresie czasowym w przeszłości.

Wykres PKO BP

Wykres PKO BP

Przedziały czasowe wykresów

Wykresy pozwalają Ci analizować ruch cen wybranych przez Ciebie akcji, w różnych przedziałach czasowych:

  • tikowe
  • minutowe
  • godzinowe
  • dzienne
  • tygodniowe
  • miesięczne

Jeżeli jesteś graczem krótkoterminowym, będziesz wykorzystywał krótsze okresy w swoich wykresach. W przypadku długoterminowego podejścia, wykorzystywane mogą być wykresy o większym zakresie czasowym. Dla przykładu, inwestor chcący dokonać szybkiej transakcji z zyskiem w zakresie 10-20 groszy, będzie prawdopodobnie korzystał z wykresów tikowych. Inwestor chcący utrzymać pozycje znacznie dłużej, wykorzysta wykresy godzinne lub nawet dzienne.
Niektórzy inwestorzy używają wykresów z różnymi okresami równocześnie, tak by móc obserwować ruch cen z różnych punktów widzenia. Omówimy to pojęcie w dalszej części.

Rodzaje wykresów

Wykresy dają Ci możliwość analizowania ruchów cen jakiejkolwiek akcji w różnych formatach: wykresy liniowe, wykresy słupkowe, wykresy świecowe. Posiadasz możliwość wyboru takiego sposobu przedstawienia danych, jaki Ci najbardziej odpowiada.
Analiza techniczna jest wzrokową, niemalże artystyczną, umiejętnością, jaką inwestorzy rozwijają wypróbowując różne warianty. Niektórzy uważają, że mogą lepiej określić poziomy wsparcia lub oporu na wykresach liniowych, inni uważają, że wykresy świecowe dostarczają więcej informacji.

Analitycy techniczni zazwyczaj stosują jeden z trzech następujących typów wykresów:

Wykres liniowy

Wykresy liniowe są najbardziej podstawowym typem wykresu. Analitycy techniczni często używają tego rodzaju wykresów do łatwiejszego zidentyfikowania poziomów wsparcia lub oporu. Wykresy te zawierają jedynie podstawowe informacje.
Tworzenie wykresu liniowego polega na połączeniu wszystkich kursów, np. zamknięcia lub otwarcia. Wykresy liniowe mogą również przedstawiać wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym okresie (wykresy intraday). Wykres liniowy (intraday) przedstawiony jest na poniższej ilustracji.

Wykres intraday

Wykres intraday

Wykres słupkowy

Wykresy słupkowe dostarczają więcej informacji, niż wykresy liniowe. Analitycy techniczni często wykorzystują wykresy tego typu do obserwacji, jak ceny zmieniały się podczas każdego okresu na wykresie. Podczas gdy wykres liniowy przedstawia jedynie kursy zamknięcia, wykres słupkowy obrazuje również kurs otwarcia, wartości maksymalne i minimalne dla każdego okresu.
Tworzenie wykresu słupkowego polega na nakreśleniu serii słupków wzdłuż wykresu. Każdy słupek reprezentuje jeden okres. Aby stworzyć słupek należy nakreślić maksimum oraz minimum ceny z wybranego okresu. Następnie należy zaznaczyć linią poziomą cenę otwarcia po lewej stronie słupka oraz cenę zamknięcia po prawej stronie.
Możliwość zobaczenia poziomu otwarcia wybranego okresu dla danej spółki oraz poziomu zamknięcia pozwala lepiej identyfikować trendy. Jeżeli cena zamknie się wyżej niż nastąpiło otwarcie oznacza to, że przeważał popyt w wybranym okresie. Odwrotnie jest w przypadku zamknięcia poniżej poziomu otwarcia.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy

Wykres świecowy

Wykresy świecowe dostarczają takich samych informacji, jak wykresy słupkowe, jednak w nieco innym formacie. Analitycy techniczni bardzo często używają wykresów świecowych w zastępstwie wykresów słupkowych, głównie ze względu na łatwość w identyfikowaniu różnych wzorów zachowań rynku. W istocie, na bazie tego rodzaju wykresów, powstała dziedzina analizy wykresów.
Tworzenie wykresów świecowych polega na nakreśleniu kolejnych świec wzdłuż wykresu. Każda świeca przedstawia jeden okres. Tworzenie świecy polega na nakreśleniu pionowej linii łączącej maksimum i minimum dla danego okresu. Linię tą nazywamy cieniem świecy. Następnie należy zaznaczyć liniami poziomymi otwarcie i zamknięcie i kolejno wypełnić pole między tymi liniami. Pole jakie powstanie nazywamy korpusem świecy.
Możliwość zobaczenia poziomu otwarcia wybranego okresu dla danej akcji, oraz poziomu zamknięcia, pozwala lepiej identyfikować trendy. Jeżeli cena zamknie się wyżej niż nastąpiło otwarcie, oznacza to, że przeważał popyt w wybranym okresie. Odwrotnie jest w przypadku zamknięcia poniżej poziomu otwarcia.

Wykres świecowy

Wykres świecowy