Wykorzystania majątku

Wskaźniki wykorzystania majątku informują nas o tym jak sprawnie spółka radzi sobie z wykorzystaniem swojego majątku. Analiza tych wskaźników nie może odbywać się w oderwaniu od analizy innych spółek z sektora. Przykładowo wysokie poziomy zapasów wcale nie muszą oznaczać, że spółka ma problemy ze zbyciem towarów a jedynie jest to specyfika działalności spółki. Do podstawowych wskaźników pozwalających ocenić poziom wykorzystania majątku należą: wskaźnik obrotu aktywami, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik rotacji zobowiązań oraz wskaźnik rotacji zapasami.

Wskaźnik obrotu aktywami

wskaźnik obrotu aktywami

Wskaźnik przyjmuje niższe wartości dla branż o wysokiej kapitałochłonności, a wyższe dla branż o niskiej kapitałochłonności i dużym udziale pracy ludzkiej. Jego poziom informuje o liczbie obrotów aktywów ogółem lub o wartości sprzedaży uzyskanej dzięki jednej złotówce zaangażowanej w aktywach trwałych i obrotowych. Największą wartość poznawczą wskaźnika dają porównania branżowe.

Wskaźnik rotacji należności

wskaźnik rotacji nalezności

Wskaźnik określa liczbę dni, w ciągu których następuje uregulowanie należności. Jest to zatem informacja o stopniu, w jakim przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców i długości zamrożenia środków pieniężnych w należnościach. Zbyt długi (w porównaniu z branżą) okres regulowania należności świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności prowadzonej w przedsiębiorstwie. Pożądany jest oczywiście jak najmniejszy poziom wskaźnika. Należy jednak pamiętać, że zbyt niski jego poziom może oznaczać zbyt surową politykę kredytową w stosunku do odbiorców, która w krótkim czasie ogranicza należności, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do zmniejszenia sprzedaży, ponieważ kredytowanie odbiorców jest jednym z ważnych elementów walki konkurencyjnej. Długi cykl rotacji należności może być spowodowany zbyt liberalną polityką w stosunku do odbiorców, co sprzyja powstawaniu należności przeterminowanych i w efekcie nieściągalnych. W wielu branżach wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie około dwóch miesięcy. Przekroczenie tego terminu jest niepokojące i prowadzi do zakłóceń w regulowaniu zobowiązań.

Wskaźnik rotacji zobowiązań

wskaźnik rotacji zobowiazań

Wskaźnik ten ma duże znaczenie dla kredytodawców. Porównanie wskaźnika z warunkami sprzedaży dla odbiorców umożliwia ocenę, czy firma będzie w stanie uregulować swoje zobowiązania, gdy nadejdzie termin ich płatności. Im dłuższy czas regulowania zobowiązań, tym mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Normę dla wskaźnika rotacji zobowiązań można określić przez zbadanie relacji należności do zobowiązań, która powinna oscylować w okolicach jedności.

Wskaźnik rotacji zapasów

wskaxnik rotacji zapasów

Określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla osiągnięcia sprzedaży na określonym poziomie. Wysoka wartość wskaźnika informuje o wolnym obrocie zapasów i jest to niekorzystne, może bowiem zakłócić płynność produkcji, a ponadto świadczy o znacznej wartości środków pieniężnych zamrożonych w zapasach. Niska wartość wskaźnika jest zawsze pożądana i sprzyja zwiększeniu zysku firmy. Stan zapasów powinien być utrzymywany na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości produkcji.