Rentowności

Rentowność stanowi podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwo kapitału. Analiza rentowności ma na celu ustalenie relacji zysku do istotnych elementów bilansu i rachunku zysków i strat, w celu określenia opłacalności działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Im wyższa wartość poszczególnych wskaźników, tym lepsza rentowność przedsiębiorstwa.

Rentowność można rozpatrywać w trzech ujęciach:

 1. Rentowność sprzedaży (rentowność handlowa).
 2. Rentowność majątku (rentowność ekonomiczna).
 3. Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa).

W zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń, wskaźniki rentowności liczone są jako brutto i netto.

1. Rentowność na sprzedaży

Rentowność sprzedaży (rentowność brutto) oblicza się z poniższego wzoru:

rentowność sprzedaży brutto

Uwagi:

 1. Wielkość wskaźnika jest niezależna od stopy opodatkowania zysku.
 2. Odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży.
 3. Zaleca się ustalanie tego wskaźnika na podstawie zysku osiągniętego z działalności podstawowej.

Rentowność sprzedaży (rentowność netto) oblicza się z poniższego wzoru:

rentowność sprzedaży netto

Uwagi:

 1. Wskaźnik określany zwrotem ze sprzedaży, informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży.
 2. Im niższy poziom wskaźnika, tym większa wartość sprzedaży powinna być zrealizowana dla określonej kwoty zysku.
 3. Większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą kondycję finansową firmy.
 4. Podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk.

Wskaźnik zysku operacyjnego oblicza się z poniższego wzoru:

wskaxnik zysku operacyjnego

Uwaga:

 1. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej.

2. Rentowność majątku

Rentowność ekonomiczna informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku.

Wskaźnik rentowności aktywów oblicza się według poniższego wzoru:

rentowność aktywów

Uwagi:

 1. Wskaźnik określany również zwrotem z majątku (return on assets – ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku.
 2. Im wartość wskaźnika wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy.
 3. Wskaźnik stanowi ogólny miernik podnoszenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie.
 4. Wielkość wskaźnika determinuje szereg różnorodnych czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania.

3. Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych

Wskaźnik rentowności kapitału własnego oblicza się według poniższego wzoru:

rentowność kapitału własnego

Uwaga:

 1. Wyższa wartość wskaźnika zwrotu kapitału oznacza korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 2. Wyższa efektywność kapitału własnego stwarza możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.