Płynności

W przypadku zobowiązań spółki występują dwa główne ryzyka – ryzyko niewypłacalności i ryzyko płynności. Ryzyko niewypłacalności występuje wtedy, gdy spółka nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zadłużenia w długim terminie. Ryzyko płynności to ryzyko związane z płatnościami (ratami) zobowiązań. Czasem zdarza się, że spółka ma stabilną sytuację finansową ale z powodu złego zarządzania gotówką nie jest w stanie zapłacić raty zadłużenia. Do oceny takiego ryzyka przydatne są wskaźniki płynności. Wskaźniki płynności informują inwestorów o tym czy w krótkim okresie spółka jest w stanie obsługiwać swoje zobowiązania.

Wskaźnik bieżącej płynności

wskaźnik bieżącej płynności

Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej jedności sygnalizuje brak środków na pokrycie bieżących zobowiązań i oznacza niepokojącą sytuację. Optymalna wartość tego wskaźnika jest różna dla poszczególnych branż i przedsiębiorstw, które mogą mieć różny okres zwrotu należności czy spłaty zobowiązań. Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2 – 2,0. Oznacza to, że wartość bieżących aktywów powinna być około dwa razy większa niż bieżące zobowiązania. Za minimum bezpieczeństwa finansowego przyjmuje się 1,2. Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2 świadczy o złej sytuacji w przedsiębiorstwie.

Wskaźnik płynności szybki

wskaźnik płynności szybki

Wskaźnik szybkiej płynności pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik ten jest znacznie dokładniejszy niż wskaźnik bieżącej płynności. W praktyce za zadowalający przyjmuje się wskaźnik płynności szybki z przedziału 1,0 – 1,3.

Wskaźnik podwyższonej płynności

wskaźnik podwyższonej płynnosci

Określa on zdolność spółki do spłacenia bieżących zobowiązań z uwzględnieniem najbardziej płynnych aktywów, których zdolność do regulacji zobowiązań jest natychmiastowa lub prawie natychmiastowa.