Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w inny – przewidziany ustawą – w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W skład sprawozdania finansowego zalicza się:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.
Bilans

Bilans powinien zawierać także sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zastawienie zmian w kapitale własnym. Dokument ten należy sporządzić w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe można wykazać w postaci zaokrąglonej do tysiąca złotych, jeśli nie zniekształca to obrazu jednostki.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat polega na zestawieniu strumieni przychodów firmy uzyskanych ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych z kosztami tejże działalności. Ukazuje on zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania.

Informacje dodatkowe

Oprócz formalnych zagadnień, zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania i bilansie, dokument ten musi zawierać także czytelny przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuację ekonomiczną. Powinien też wskazywać na ważne wydarzenia, które wystąpiły w firmie od poprzedniego zakończenia roku obrachunkowego oraz przedstawiać przyszły rozwój jednostki.