Certyfikaty ING Turbo – globalne możliwości na GPW

Oprócz inwestycji w akcje coraz popularniejszym segmentem produktów na GPW stają się produkty strukturyzowane. Pod koniec 2008 roku Grupa ING wprowadziła na globalny rynek finansowy certyfikaty ING Turbo, instrumenty finansowe dzięki którym możesz uczestniczyć w zmianach cen na światowych rynkach.

Czym są certyfikaty ING Turbo?

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Jeżeli spodziewasz się wzrostów cen na rynku, możesz zakupić certyfikat ING Turbo Long, jeżeli natomiast spodziewasz się spadku cen rynkowych, ING Turbo Short. Handel certyfikatami możliwy jest za pomocą dowolnego rachunku maklerskiego z dostępem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Certyfikaty ING Turbo start

Instrument bazowy, czyli w co można inwestować?

Dzięki certyfikatom ING Turbo inwestorzy mają dostęp do szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych, ponieważ produkty te są tworzone dla wielu instrumentów. Nie jest to katalog zamknięty, ING może w krótkim czasie wprowadzić certyfikaty na nowe instrumenty bazowe. Odbywa się to na podstawie analizy rynku i występującego zapotrzebowania. Poniżej aktualna oferta instrumentów.

Akcje świat Apple Alphabet Nokia VW BMW Adidas
Deutsche Bank
Akcje Polska PZU PGE KGHM PKO BP PEKAO PKN
Orange Polska PGN
Indeksy WIG20 DowJones Nasdaq-100 DAX EuroStoxx50 HangSeng
Nikkei RDX
Surowce Złoto Srebro Ropa Brent Gaz ziemny
Pary walutowe EUR/PLN USD/PLN EUR/USD EUR/CHF
Obligacje Bund Future (10 letnie obligacje rządu niemieckiego)

Poziom finansowania, czyli od czego zależy wartość certyfikatu

W przypadku certyfikatu ING Turbo inwestujesz jedynie część wartości instrumentu bazowego, na przykład akcji. Resztę zainwestuje za Ciebie ING. Jest to tzw. poziom finansowania. W ten sposób ING w pewnym sensie udziela Ci pożyczki. Zmiana ceny instrumentu bazowego odzwierciedlana jest w cenie certyfikatu. Dzięki temu przy posiadaniu już niewielkich środków, można uczestniczyć w zmianie cen całości instrumentu bazowego. Poziom finansowania modyfikowany jest każdego dnia na podstawie kosztów i przychodów z finansowania. Należy pamiętać, że koszty finansowania nie są pobierane z rachunku inwestycyjnego, tylko są uwzględniane w poziomie finansowania każdego certyfikatu ING Turbo (podwyższają go lub obniżają).

poziom finansowania

 

Dźwignia, czyli jak zmienia się cen certyfikatu

Za pomocą ING Turbo można w większym stopniu korzystać z określonych ruchów cenowych. Dzieje się tak, dzięki efektowi dźwigni finansowej. Dźwignia wbudowana w certyfikaty ING Turbo pokazuje, o ile szybciej zmienia się wartość certyfikatu Turbo wobec zmiany ceny instrumentu bazowego (akcji, indeksu, surowca, obligacji, waluty). Przykładowo, certyfikat ING Turbo na akcje KGHM z dźwignią o wartości 3 zmieniać się będzie o 30 procent w momencie, kiedy kurs akcji KGHM zmieni się o 10 procent. Dotyczy to zarówno wzrostów, jak i spadków instrumentu bazowego.

 

dźwignia

Bariera, czyli wbudowany stop-loss

Certyfikaty ING Turbo mają wbudowany mechanizm stop-loss, nazwany barierą. Pozwala to na ograniczeniu maksymalnego poziomu strat inwestora. Jeżeli cena instrumentu bazowego osiągnie lub przekroczy poziom bariery, następuje zdarzenie knock-out, czyli wygaśnięcie certyfikatu ING Turbo. Wtedy nie będzie już możliwości ponownego handlu nim. W takim wypadku maksymalna wysokość straty inwestora jest ograniczona do wysokości zainwestowanych środków. Handel niektórymi instrumentami bazowymi odbywa się także poza godzinami handlu certyfikatami ING Turbo. W tym czasie ING Turbo również mogą osiągnąć poziom bariery. Poziom bariery certyfikatu ING Turbo Long będzie zawsze niższy niż cena instrumentu bazowego, a poziom bariery certyfikatu ING Turbo Short będzie zawsze wyższy niż cena instrumentu bazowego.

 

bariera
Poziom bariery jest modyfikowany raz w miesiącu na podstawie aktualnego poziomu finansowania. Odbywa się to w pierwszym dniu roboczym miesiąca. Ponadto może to nastąpić w przypadku splitu akcji, lub rolowania kontraktu terminowego stanowiącego bazę dla certyfikatów.

 

zmiana parametrów

 

W trakcie inwestycji należy też pamiętać o tym, że im wyższa dźwignia finansowa, tym bliżej poziomu bariery znajduje się kurs instrumentu bazowego. Ryzyko wygaśnięcia jest wtedy większe.

Wartość rezydualna, czyli co dzieje się po dotknięciu bariery

Po dotknięciu poziomu bariery, ING niezwłocznie zlikwiduje pozycję w instrumencie bazowym. Następuje to w czasie maksymalnie dwóch dni roboczych. Środki jakie pozostaną są wypłacone posiadaczowi certyfikatu ING Turbo. Jest to tzw. wartość rezydualna. Kwota ta zostanie dopisana do rachunku inwestora w ciągu pięciu dni roboczych od ogłoszenia wartości rezydualnej certyfikatu. ING gwarantuje, że wartość rezydualna nigdy nie będzie ujemna, dzięki czemu potencjalna strata inwestora jest ograniczona do wysokości pierwotnej inwestycji.

 

wartość pozostała

 

wartość rezydualna

Mnożnik, czyli inwestuj w część instrumentu

Cena niektórych instrumentów bazowych, takich jak indeks, jest bardzo wysoka lub jak w przypadku kursów walut bardzo niska. Certyfikaty ING Turbo posiadają wbudowany tzw. mnożnik, dzięki któremu ich cena będzie zawsze znacznie niższa, niż cena instrumentu bazowego. Mnożnik wskazuje jakiej części instrumentu bazowego odpowiada jeden certyfikat. Przykładowo, dla certyfikatu ING Turbo opartego o indeks WIG 20 mnożnik wynosi 0,01. Nie oznacza to jednak konieczności zakupu 100 certyfikatów odpowiadających jednostce instrumentu bazowego. ING Turbo można kupować i sprzedawać w dowolnej ilości.

 

mnożnik

Koszty

Do podstawowych należą te wynikające z tabeli opłat biura maklerskiego. Ponadto inwestor ponosi koszty finansowania. Dla ING Turbo Long jest to suma kosztów zakupu instrumentu bazowego przez ING i marży, która wynosi 3,5%. W przypadku ING Turbo Short koszty oblicza się zestawiając stałą marżę 3,5 % oraz przychody z odsetek od kapitału, pozyskanego ze sprzedaży instrumentu bazowego przez emitenta.

 

Long Short

Przykład:

Koszt kapitału: 3 %
Marża (wielkość stała): 3,5 %
Marża (wielkość stała): 3,5 %
Przychód odsetkowy: 3%

Koszt finansowania:

3 % + 3,5 % = 6,5 % rocznie
6,5 % / 360 = 0,018% dziennie
3,5% – 3% = 0,5 % rocznie
0,5 % / 360 = 0,0014 % dziennie

 

Zarówno w przypadku ING Turbo Long oraz Short, koszty są uwzględniane poprzez codzienne dostosowywanie poziomu finansowania. Oznacza to, że nie ma konieczności utrzymywania żadnego depozytu zabezpieczającego ani wnoszenia żadnych dodatkowych opłat w związku z utrzymywaniem otwartych pozycji w ING Turbo.

 

koszt

Ryzyko

Inwestowanie w instrumenty finansowe nie jest pozbawione ryzyka. Dotyczy to także certyfikatów ING Turbo. Inwestycja w certyfikaty ING wiąże się z większym ryzykiem niż bezpośrednia inwestycja w instrumenty bazowe, z powodu zastosowania efektu dźwigni finansowej.
Ponadto należy mieć na uwadze, że certyfikaty, dla których handel instrumentami bazowymi odbywa się także poza godzinami handlu samych certyfikatów ING Turbo na GPW, mogą osiągnąć poziom bariery także poza tymi godzinami. Na kurs certyfikatów ING Turbo, których instrument bazowy nie jest notowany w złotych może mieć wpływ zmiana kursu walutowego. Inwestycja w certyfikaty ING Turbo wiąże się z ryzykiem kredytowym emitenta, którym jest ING Bank N.V. Jeżeli ING Bank N.V. nie będzie mógł dłużej spełniać swoich zobowiązań płatniczych, istnieje możliwość, utraty całego zainwestowanego kapitału.

 

ryzyko
Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, czy sprawdzić listę dostępnych certyfikatów sprawdź naszą Akademię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.