Głosowanie grupami, czyli razem zrobimy więcej

           Gracz giełdowy w początkowej fazie przygody z rynkiem kapitałowym zazwyczaj liczy na tzw. szybkie zyski. Czasem jednak na zyski trzeba trochę poczekać. Z reguły im bardziej przed zainwestowaniem wydawało nam się, że akcje muszą w krótkim czasie zyskać na wartości, w praktyce okazuje się, że niejako z przymusu stajemy się inwestorem długoterminowym.

Pewnym rozwiązaniem jest zamknięcie pozycji i przełknięcie gorzkiej pigułki pod tytułem strata. Taką decyzję z reguły powinni podejmować technicy, opierający swoje posunięcia na rynku, w oparciu o sygnały płynące z wykresu kursu spółki. Z kolei inwestor fundamentalny, szczególnie, jeśli jest bardziej przekonany o sensie biznesu prowadzonego przez spółkę, może  w większym stopniu zaangażować się w decyzje podejmowane przez władze firmy.

           Według Kodeksu Spółek Handlowych władze spółki akcyjnej są tworzone zgodnie z modelem systemu dualistycznego (organ nadzorczy i zarządzający), w którym obowiązkowo istnieje stały nadzór. Organami spółki są zatem: zarząd – powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy; rada nadzorcza – wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy; oraz walne zgromadzenie.

           Każdy akcjonariusz, nawet ten, który ma zaledwie kilka procent akcji spółki, może mieć wpływ na wybór członków rady nadzorczej, a tym samym pośrednio na ważne decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz we wspomnianym wyżej Kodeksie Spółek Handlowych. Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może dodatkowo reprezentować spółkę w sprawach wewnętrznych, a w szczególnych wypadkach, również na zewnętrz. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad spółką, ale trzeba jednak pamiętać, że nie ma ona prawa wydawać zarządowi wiążących poleceń.

           Najwyższą władzą w spółce jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Udział w walnych zgromadzeniach nie jest dla inwestora obowiązkowy, ale powinien on mieć świadomość, że jego głos może w pewnych przypadkach zadecydować o wyniku ważnego głosowania, m.in. też dotyczącego wyboru członków rady nadzorczej. Pojedynczy głos przy wyborze członków rady nadzorczej znaczy niewiele. Istnieje jednak tzw. głosowanie grupami. Może ono być przeprowadzone na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego. Wniosek, jeżeli jest złożony w odpowiednim czasie, musi zostać uwzględniony. W takim głosowaniu każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów, co daje szansę na wejście do rady posiadaczy akcji zwykłych na okaziciela (dających po jednym głosie), którzy w zwykłych wyborach nie mieliby nic do powiedzenia w obliczu właścicieli akcji uprzywilejowanych (każda z tych akcji może dać maksymalnie pięć głosów). W praktyce posiadacze np. 21 proc. akcji mają zagwarantowane wprowadzenie do pięcioosobowej rady swojego jednego przedstawiciela i tym samym mogą w pewien sposób wpływać na działalność spółki.

 ZARZADRADA271010

Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

 Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

4 komentarzy

  1. Problemem może też być brak komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, w przypadku znacznego rozproszenia akcji – zwłaszcza gdy są to akcje na okaziciela.

  2. Przeprowadzenie wyborów “grupami” wymaga dużego wysiłku organizacyjnego. Do tego niektóre wymogi prawne powodują dodatkowe ograniczenia – wysoki próg udziału w kapitale spółki.

  3. Ale jeżeli rada nadzorcza składa się z trzech członków (np w prywatnych spółkach), to głosowanie grupami na nic się nie zda! Może się okazać, że mimo zwołania walnego zgromadzenia wybierającego grupami posiadanie 20 proc. akcji nie wystarcza do utworzenia oddzielnej grupy zdolnej do wyboru swojego członka rady -bo w przypadku rady trzyosobowej do utworzenia oddzielnej grupy trzeba mieć aż 33,34 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

  4. Członek rady wybrany grupowo może zostać oddelegowany do stałego indywidualnego nadzoru nad spółką. Ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.