Cash flow kontra zysk netto

       Miernikiem kondycji finansowej spółki jest nie tylko wypracowany przez nią zysk netto. Bardzo ważne, a może nawet najważniejsze, są przepływy zasobów pieniężnych, które określają wypłacalność i płynność finansową przedsiębiorstwa.


Podstawowym zadaniem rachunku przepływów środków pieniężnych, czyli cash flow, jest przedstawienie faktycznych wpływów oraz wydatków. Cash flow jest nadwyżką pieniężną wyrażoną w gotówce, uzyskaną przez przedsiębiorstwo w wyniku jego działalności. Zestawienie cash flow pozwala ocenić zdolność przedsiębiorstwa do samofinansowania, czyli do pokrycia bieżących zobowiązań jego wewnętrznym źródłem finansowania.

      Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się, porównując ze sobą dwa kolejne bilanse przedsiębiorstwa (na początek i koniec okresu sprawozdawczego), wykorzystując przy tym również niektóre dane uzupełniające oraz pewne wielkości rachunku zysków i strat. O ile więc bilans przedstawia statyczne wielkości charakteryzujące przedsiębiorstwo, rachunek zysków i strat przedstawia zaś skumulowane efekty procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w danym okresie, o tyle rachunek przepływów pieniężnych, ukazuje zmiany (zarówno przyrosty, jak i spadki) stanu środków pieniężnych jakie zaszły w danym okresie, jest więc sprawozdaniem pokazującym przedsiębiorstwo w sposób dynamiczny. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji wyrażonych w wartościach pieniężnych.

       Rachunek przepływów pieniężnych wyróżnia trzy kategorie przepływów:

 1. przepływy z działalności operacyjnej (środki pieniężne pochodzące z podstawowej działalności),
 2. przepływy z działalności inwestycyjnej (środki pieniężne przeznaczone na nakłady inwestycyjne),
 3. przepływy z działalności finansowej (kredyty, emisje akcji, dywidendy).

 

      W dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie saldo przepływów gotówki z działalności operacyjnej powinno być dodatnie. Przyjmuje się, że biznes, który w długim okresie czasu nie jest w stanie generować dodatniego salda przepływów gotówki z działalności operacyjnej, jest skazany na niepowodzenie. Najczęściej przyczyną uzyskiwania niedostatecznego salda przepływów z działalności operacyjnej w długim okresie czasu  jest niedostateczna rentowność prowadzonego biznesu. W takiej sytuacji spółka może jedynie przedłużać negatywne tendencje, pokrywając ujemne saldo z przepływów operacyjnych nadwyżkami gotówki z przepływów inwestycyjnych lub finansowych.

      Saldo przepływów gotówki z działalności operacyjnej powinno być na tyle duże, aby mogło pokryć ujemne saldo przepływów gotówki z działalności inwestycyjnej. Firma musi bowiem odtwarzać swój majątek trwały. Odnotowywane wysokie wydatki na działalność inwestycyjną cechują przedsiębiorstwa rozwijające się. W długim okresie potrzeby inwestycyjne muszą być finansowane wyłącznie z dodatniego salda przepływów z działalności operacyjnej. W krótkim terminie potrzeby inwestycyjne, mogą być sfinalizowane z dodatniego salda przepływów z działalności finansowej.

     Saldo przepływów gotówki z działalności finansowej może być zarówno dodatnie jak i ujemne. Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, musi wykorzystywać nie tylko wewnętrzne źródła finansowania (w postaci dodatnich przepływów z działalności operacyjnej), ale również źródła zewnętrzne, co zobrazowane jest dodatnim przepływem z działalności finansowej. Pozyskiwanie środków pieniężnych z działalności finansowej może odbywa się drogą powiększania kapitału obcego, przez zaciąganie kredytów bankowych, pożyczek, emisję obligacji.

    Sumę tych trzech strumieni finansowych możemy uznać, jako „zysk netto w ujęciu gotówkowym” z działalności firmy. Po dodaniu do tej pozycji kwoty środków pieniężnych, jakie firma posiadała na początku roku obrotowego otrzymamy środki pieniężne firmy na koniec badanego okresu. Dzięki takiemu ujęciu przepływów gotówkowych, ruch gotówki – i w efekcie jej przyrost lub zmniejszenie w danym okresie – jest możliwy do stwierdzenia i ma charakter obiektywny.

     Podsumowując, przyjmujemy, że miarą przetrwania firmy nie jest wygospodarowany przez nią zysk. W praktyce okazuje się, że zysk przedstawiony w sprawozdaniu finansowym, tzw. zysk papierowy, nie jest jedynym warunkiem kontynuowania sprawnej działalności gospodarczej przez spółkę. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, są przepływy zasobów pieniężnych, które określają wypłacalność firmy i jej płynność finansową.

 

Mariusz Puchałka
Analityk giełdowy

  

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, została przygotowana przez ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

9 komentarzy

 1. avatar

  Moze na bardziej rozwiniętych rynkach patrzą bardziej na cash flow. Nie mozna wykluczyć, ze analitycy z funduszy emerytalnych i inwestycyjnych kładą większy nacisk na to co sie dzieje z przepływami. Zysk netto głownie zawraca głowe inwestorom indywidualnym, zgłównie z względu na łatwy dostęp do tego parametruu

 2. avatar

  Sam wynik na cash flow tak wiele nam nie powie. Ważna jest struktura poszczególnych pozycji i ich zależność. Na tej podstawie można wywnioskować w jakiej fazie znajduje sie spółka.

 3. avatar

  Kiedyś Cash Flow nie było wymagane. Spółki same dla siebie tworzyły przepływy pieniężne. niektóre spółki potrzebowały Cash Flow dla banku, w którym starały się o kredyt.

 4. avatar

  Nie wiadomo, dlaczego większość graczy patrzy wyłącznie na zysk netto. Nawet na operacyjkę mało kto spogląda, a to przecież wynik z podstawowej działalności. Cash flow zawsze powinien określić na ile zdrowe jest przedsiębiorstwo.

 5. avatar

  Wie ktoś może dlaczego obliczając Kapitał obrotowy na podstawie Bilansu wychodzi zupełnie inny wynik niż obliczenie go na podstawie Przepływów pieniężnych??? W pierwszym wypadku są to Aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe, w drugim zmiana należności + zmiana zapasów – zmiana zobowiązań handlowych(nieoprocentowanych), czy te dwa wyniki nie powinny być takie same?

 6. avatar

  No właśnie! Przykładowo obliczając FCFF dla spółki chyba łatwiej znaleźć CAPEX w przepływach inwestycyjnych, a zmianę kapitału obrotowego oblicyć na podstawie trzech danych z przepływów operacyjnych zamiast grzebać się z danymi w bilansie i uzyskiwać jedynie przyblizone dane. Korzystając z CF oszczędzamy dużo czasu, co nie zmienia faktu konieczności dokładnej analizy całego Sprawozdania wycenianej spółki.

 7. avatar

  Większość inwestorów ogranicza się do analizy RZiS oraz Bilansu zupełnie zapominając o Rachunku przepływów pieniężnych, a dostatcza on niemniej ważnych informacji o tym gdzie przedsiębiorstwo generuje pieniadze i dzięki jakiej działalonści, co dodatkowo pozwala ocenić działalnosc operacyjną z punktu widzenia przepływów pieniężnych. Dlaczego tak często się o nim zapomina??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.